logo

Jacobskerk

 

Zonnebrinkkerk

Het bestuur van onze gemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad geeft leiding aan het gemeente-zijn: de opbouw van de gemeente en de plaats van de kerk in de samenleving. De kerkenraad komt 11 keer per jaar bij elkaar; indien nodig vaker.

De kerkenraad bestaat uit:

  • ouderlingen die zorg dragen voor het welzijn van de gemeente;
  • ouderling-kerkrentmeesters die gebouwen en de financiën beheren;
  • diakenen die zich bezig houden met de zorg voor de ander, dichtbij en verder weg;
  • alle predikanten en de kerkelijk werker 'ouderenpastoraat'.

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Het moderamen bereidt de vergaderingen voor en handelt de lopende zaken af.

Het moderamen bestaat uit:

  • de voorzitter van de Kerkenraad;
  • de scriba;
  • de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters;
  • de voorzitter van het College van Diakenen;
  • één van de predikanten;
  • één vertegenwoordiger uit de kerkenraad.