logo

Jacobskerk

 

Zonnebrinkkerk


A          Algemene gegevens

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente te Winterswijk

Telefoonnummer:

0543 512395

RSIN/Fiscaal nummer:

002728722

KVK - nummer:

76395944

Website adres:

www.pgwinterswijk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Zonnebrink 61

Postcode:

7101 NB

Plaats:

Winterswijk

De Protestantse gemeente te Winterswijk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten". (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Winterswijk.

B          Samenstelling Bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente worden de leden van de kerkenraad gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De kerkenraad telt 23 leden.

De voorzitter en scriba van de kerkenraad worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing van ambtsdragers is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland en in de Plaatselijke Regeling.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C          Doelstelling / visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De doelstelling van de Protestantse Gemeente te Winterswijk is verwoord in het Beleidsplan 2020-2024 “De PGW op weg naar Kerk 2025”.

D          Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Via de link PGW Beleidsplan PGW vindt u het beleidsplan 2020-2024 van onze gemeente.

E          Beloningsbeleid

Kerkenraadsleden en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders en organisten, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te vinden via de link Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

F          Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De vele activiteiten die in de Protestantse Gemeente Winterswijk plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het kerkblad ‘Kerkenwerk’, via de website of ander sociale media.

G         Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H          Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente

     
       
 

begroting

rekening

rekening

 

2024

2023

2022

 

     

Opbrengsten en Baten

     

 

     

Opbrengsten onroerende zaken

€ 121.000

€ 152.065

€ 123.048

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

€ 25.500

€ 49.747

€ 40.303

Bijdragen van leden en anderen

€ 424.000

€ 427.171

€ 445.263

Door te zenden collecten en giften

€ 1.500

€ 3.161

€ 1.564

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen € 70.000

€ 113.554

€ 84.667

Totaal baten A

€ 643.000

€ 745.698

€ 694.845

 

     

Uitgaven en Kosten

     
   

 

 

Kosten kerkelijke gebouwen

€ 89.160

€ 164.479

€ 78.286

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen

€ 17.500

€ 23.245

€ 17.504

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

€ 12.000

€ 15.083

€ 15.027

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

€ 291.500

€ 301.129

€ 312.454

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

€ 20.250

€ 20.370

€ 25.453

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

€ 30.500

€ 31.425

€ 31.073

Salarissen en vergoedingen

€ 230.300

€ 228.456

€ 209.540

Kosten beheer, administratie en archief

€ 45.500

€ 40.841

€ 33.066

Rentelasten/bankkosten € 15.500

€ 14.986

€ 17.412
Afdrachten door te zenden collecten en giften € 1.500

€ 3.161

€ 1.564

Totaal lasten A

€ 753.710

€ 843.175

€ 741.379

 

     

Operationeel resultaat A

€ - 110.710

€ - 97.477

€ - 46.534

   

 

 
Incidentele baten en lasten  

 

 
Incidentele baten -

€  142.388

€ - 271.256
Incidentele lasten -

€ - 5.396

-
Incidentele baten en lasten (B) -

€ 136.992

€ - 271.256
   

 

 
Resultaat verslagjaar (A+B) € - 110.710

€ 39.515

€ - 317.790
   

 

 
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen  

 

 
Onttrekkingen bestemmingsreserves  -

 € 23.767

€ 104.365
Onttrekkingen bestemmingsfondsen  -

 € 4.744

 -
Toevoegingen bestemmingsreserves € - 2.000

€ - 109.695

€ - 28.810
Toevoegingen bestemmingsfondsen € - 2.000

€ - 1.435

€ - 681
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) € - 4.000

€  - 82.619

€ 74.874
   

 

 
Resultaat naar Algemene reserve (D) € - 114.710

€ - 43.104

€ - 242.916


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.