logo

Jacobskerk

 

Zonnebrinkkerk


A          Algemene gegevens

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Winterswijk

Telefoonnummer:

0543 512395

RSIN/Fiscaal nummer: 

807914162

KvK nummer:

76395952

Website adres:

www.pgwinterswijk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Zonnebrink 61

Postcode:

7101 NB

Plaats:

Winterswijk

De Protestantse Gemeente te Winterswijk vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze Protestantse Gemeente Winterswijk is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in Ordinantie 11, artikel 5, lid 2 van de Kerkorde.

De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:

Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Winterswijk.

B          Samenstelling Bestuur

Het College van Diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C          Doelstelling / visie

De Diaconie:

 • wil aanwezig zijn voor kwetsbare mensen in de samenleving door:
  • aandacht te vragen voor groepen die door hervorming van de zorg worden getroffen,
  • de overheid kritisch te volgen,
  • samen te werken met organisaties die ook voor sociaal zwakken opkomen,
 • spitst gastvrijheid toe op eenzamen, sociaal zwakken en mensen aan de rand van de samenleving,
 • zoekt samenwerking met pastoraat,
 • zoekt samenwerking met partners in de samenleving waaronder andere kerkelijke organisaties,
 • maakt gemeenteleden bewust van hun diaconale roeping.
 • steunt mensen die het zelf niet redden.

D          Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Via de link PGW Beleidsplan Diaconie vindt u het beleidsplan 2023-2026 van de Diaconie van onze gemeente.

E          Beloningsbeleid

Leden van het College van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F          Verslag activiteiten

Het College van Diakenen waakt over de financiële slagkracht van de Diaconie en legt via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad. Het College bestaat uit een aantal deeltaakgroepen, met de o.a. de activiteiten: kerstinkoop, kerstattenties, breed diaconaal overleg, IKA-vakanties, Fiets4daagse, voedselbankzondagen, paasgroeten t.b.v. gevangenen.

G         Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H          Staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de Diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten

     
       
 

begroting

rekening

rekening

 

2024

2023

2022

       

Opbrengsten en Baten

     
       

Opbrengsten onroerende zaken

€ 320.000

€ 325.170

€ 274.123

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

€ 21.700

€ 32.472

€ 22.634

Bijdragen van leden en anderen

 € 16.500

 € 17.886

€ 20.246

Door te zenden collecten en giften

€ 8.000

€ 16.529 € 7.716

Totaal baten A

€ 366.200

€ 392.058

€ 324.720

       

Uitgaven en Kosten

     

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

€ 86.379

€ 60.713

€ 51.497

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

€ 54.000

€ 62.331

€ 28.397

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

€ 39.350

€ 10.550

€ 31.758

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

€ 22.000

€ 22.154

€ 17.552

Salarissen en vergoedingen

€ 800

€ 853

€ 761

Kosten beheer, administratie en archief

€ 24.200

€ 22.984

€ 22.606

Rentelasten/bankkosten

€ 15.000

€ 9.735

€ 14.062

Diaconaal werk plaatselijk

€ 96.000

€ 173.442

€ 84.955

Diaconaal werk regionaal/landelijk

€ 80.000

€ 75.000

€ 66.444

Diaconaal werk wereldwijd

€ 80.000

€ 120.117

€ 64.673

Afdrachten door te zenden collecten en giften

€ 8.000

€ 16.529

€ 7.716

       

Totaal lasten A

€ 505.729

€ 574.407

€ 390.422

       

Operationeel resultaat (A)

€ - 139.529

€ - 182.350

€ - 65.702

       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten - €   51.416 € 1.183.501
Incidentele lasten - - -
Incidentele baten en lasten (B) - €  51.416 € 1.183.501
       
Resultaat verslagjaar (A+B) € - 139.529 €   - 130.933 € 1.117.799
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)      
Onttrekkingen bestemmingsreservers - € 1.134.590 € 2.328.322
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - € - 790.013 € - 3.366.106
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - € 344.577 € - 1.037.784
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) € - 139.529 € 213.643 € 80.015


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de Diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De Diaconie bezit vermogen in de vorm van boerderijen, landerijen en geldmiddelen. Dit is overwegend aan de Diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de Diaconie.

De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk (diaconaal quotum).

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.